Snoppy Dopper 2022
Ceramic, catalyzed polyurethane, epoxy resin
3½ × 5¼ × 2¾ inches; 9 × 13 × 7 cm