Capri 1981
From the series Polaroid
Vintage Polaroid
3 1/8 × 3 1/8 inches; 8 × 8 cm