Schwarzer Vase (Black Vase) 1984/2020
Epoxy resin, polyurethane, paint
16½ × 9½ × 9½ inches; 42 × 24 × 24 cm